Als deelnemer aan het ’Team Wolfpack PERSONAL DIETPLAN’ gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Deelnamesom en betaling
1. De deelnamesom van € 59,95 euro geldt per voedingsschema.
2. Deelname aan ’Team Wolfpack PERSONAL DIETPLAN’ geschiedt bij vooruitbetaling.

Artikel 2 Annulering van het voedingsschema

1. Na het betalen van het voedingsschema is het niet mogelijk om de bestelling te annuleren.

Artikel 3 Gezondheid en veiligheid

1. Hoewel de organisatie alle zorg besteedt aan veiligheid en gezondheid is deelname aan het programma volledig voor eigen risico van de deelnemer. Team Wolfpack kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gehouden.
2. Indien de deelnemer bestaande medische klachten heeft, dient de deelnemer te overleggen met de behandelend arts of deelname aan het programma verantwoord is.
3. Het programma is niet geschikt voor personen met een (erkende) eetstoornis, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, anorexia nervosa en/of boulimia nervosa.
4. ’PERSONAL DIETPLAN’ is niet ontwikkeld voor zwangere vrouwen, mensen met medische klachten waarbij een aangepast dieet om medische redenen noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, diabetes, hart- en vaatziekten, nierziekten. Om die reden mogen deze personen zich niet inschrijven voor of deelnemen aan het programma. Indien de deelnemer toch deel wil nemen aan ’PERSONAL DIETPLAN’, is schriftelijk toestemming van de (huis)arts een voorwaarde.

Artikel 4 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
1. Het programma is gericht op het inzicht geven in en het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Hierbij hoort ook inzicht in gewichtscontrole. Ondanks dit uitgangspunt geeft de organisatie geen enkele garantie ten aanzien van enig gewichtsverlies/gewichtstoename.
2. De organisatie is in ieder geval niet aansprakelijk:
a. voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. indien de deelnemer relevante bijzonderheden en/of omstandigheden verzwijgt, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, medisch en/of conditioneel, die van invloed kunnen zijn op het programma of die een (bijzonder) gevaar voor de gezondheid (kunnen) opleveren.
3. De organisatie is niet aansprakelijk indien en voor zover de deelnemer zijn schade kan en/of heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering.
4. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie verstrekt, opgesteld of uitgegeven door derden.

Artikel 5 Privacy bepaling
1. Team Wolfpack zal persoonlijke informatie niet verstrekken aan derden zonder uw toestemming.
2. Team Wolfpack zal uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over uw voedingsschema, maar ook om een nieuwsbrief toe te sturen.

Artikel 6 – Levering
1. Na ontvangst betaling zal Team Wolfpack uiterlijk binnen 5 tot 7 werkdagen het gewenste voedingsschema toesturen.
2. Het voedingsschema zal in een gestructureerde PDF naar het opgegeven e-mail toegezonden worden.

Artikel 7 – Voedingssupplementen
1. De voedingsschema’s maken standaard gebruik van eiwitshakes. De voedingssupplementen zijn niet inbegrepen bij de prijs en zullen apart moeten worden gekocht.